Administratorem danych jest spółka First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa. Można się z nami kontaktować listownie na adres: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa; na adres elektroniczny: dane@1stline.pl, numer telefonu: +48 22 50 80 180. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w celach marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rozwiń

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. Odbiorcami, do których mogą trafić dane będą firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne, z którymi zawarliśmy umowę na świadczenie usług serwisowych czy informatycznych. Odbiorcami do których mogą być przekazane również Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do przeprowadzenia kontroli organizacji gier hazardowych oraz wypełnienia zobowiązań podatkowych. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane dostawcom usług Organizatora, podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Organizator korzysta w ramach działalności oraz podmiotom jakie są niezbędne do realizacji wydania nagrody. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa. Podanie danych osobowych przez Uczestników podczas dokonywania zgłoszenia do Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia w nim udziału. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa. Jeśli są Państwo zainteresowani pełną informacją o procedurze zbierania danych osobowych w Loterii zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności oraz § 5 Regulaminu Konkursu.

x